NHẮN TIN TÌM BẠN

Tôi là Nguyễn Xuân Sự,
muốn tìm tin tức của bạn:
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH
Trước 1975 Ở số nhà 49 Hoàng Diệu
(Tiệm uốn tóc NGỌC MAI)
Học lớp Đệ Lục niên khóa 1963-1964 / TH Pleiku


Nếu bạn nào biết tin tức của Ngọc Bích,
xin liên lạc với lientruongpleiku.com nhờ chuyễn
hay liên lạc trực tiếp: Sự 098-8201-225.
Xin cám ơn nhiều.

NGƯỜI TÌM: NGUYỄN XUÂN SỰ, Pleiku
Đt: 098-8201-225