PHÂN ƯU


 Nhận được tin buồn:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ TÙNG

Thân mẫu của Xuân Hiền, Trác Hanh, Xuân Hương,
Xuân Hoa, Xuân Hằng... cựu H/s TH Pleiku, và TH Pleime

Vừa qua đời lúc 1 giờ 40 chiều ngày 27 tháng 8 năm 2010
(nhằm ngày 18 tháng Bảy ÂL ),
tại thị xã Pleiku, Gia Lai
Hưởng thọ 88 tuổi.

Cựu Giáo Sư & học sinh Trung Học Pleiku,
Trung học Pleime & Bồ Đề,và các bạn hữu Pleiku
thành kính chia buồn cùng Xuân Hiền, Trác Hanh,
Xuân Hương, Xuân Hoa, Xuân Hằng...và tang quyến.


Nguyện xin hương linh Cụ Bà
sớm tiêu diêu miền cực lạc.


ĐỒNG KÍNH PHÂN ƯU
Read more about: pleiku and phan
Fastest FTPS anywhere, Go FTP FREE Client